Адміністративний процес. Які провадження є конфліктними

Код роботи
— Г-0828064
Тип роботи
— Контрольна
Сторінок
— 21
Мова
— Українська
30

Зміст

Завдання 1. Тестові завдання 3
1. Які провадження є конфліктними?
1) адміністративно-процедурні;
2) адміністративно-юрисдикційні;
3) спірні провадження,
4) провадження за скаргами.
2. Що не є стадією реєстраційного провадження?
1) порушення та розгляд справи;
2) прийняття рішення про реєстрацію або відмова в реєстрації;
3) оскарження та опротестування рішенні,
4) службове розслідування.
3. Що не є об'єктом адміністративно-процесуальних відносин?
1) документи,
2) інформація,
3) строки,
4) учасники адміністративно-процесуальних відносин.
4. Хто підписує акти Кабінету Міністрів України?
1) Прем'єр-міністр України,
2) Президент України,
3) Міністр Кабінету Міністрів України.
4) Голова апарату Кабінету Міністрів України.
5. Свідоцтво, що засвідчує якість фактично поставленого товару і відповідність умовам контракту - це
1) ліцензія,
2) сертифікат,
3) патент,
4) дозвіл.
6. Що не є стадією дисциплінарного провадження?
1) службове розслідування,
2) прийняття рішення у справі,
3) оскарження прийнятого рішення,
4) видача дозволу.
7. Справи про адміністративні правопорушення не розглядають:
1) Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад,
2) Нотаріальні контори.
3) Місцеві суди,
4) Органи державною пожежною нагляду.
8. Що не може бути дисциплінарним стягненням? 
1) Усне зауваження.
2) Позбавлення волі, 
3) Звільнення,
4) Пониження в посаді.
9. Етапом якого провадження є судові дебати?
1) дисциплінарного проводження.
2) виконавчого провадження,
3) адміністративно-позовного провадження.
4) атестанійного провадження.
10. Звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності органік державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя. соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства, - це
1) Скарга,
2) Заява.
3) Клопотання.
4) Пропозиція.
11. За результатами службового розслідування складається:
1) довідка.
2) акт,
3) протокол,
4) постанова
12. Дія адміністративної відповідальності не характерне:
1) Пов’язаність примусом,
2) Рівність сторін у відносинах,
3) Застосування на підставі КпАП,
4) Підставою є наявність в діянні особи складу адміністративного проступку.
13. Що є зaходом забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення ?
1) Привід.
2) Адміністративне затримання,
3) Арешт,
4) Доставлення порушника.
14. Строк накладення адміністративного стягнення.
1) Не пізніше 2 місяців,
2) Не пізніше 2 місяців з моменту вчинення,
3) Не пізніше 6 місяців з моменту вчинення,
4) протягом року з моменту вчинення.
15. До адміністративно-запобіжних заходів не відноситься: 
1) Перевірка документів, 
2) Обмеження руху транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів,
3) Адміністративний нагляд а особами, звільненими і місць позбавлення волі, 
4) Заборона чи зупинення певних робіт або експлуатації різних об'єктів.
16. Хто може призначити адміністративний арешт:
1) Районні (міські) суди;
2) Органи внутрішніх справ та районні (міські) суди;
3) Прокурор району та органи внутрішніх справ;
4) Виконком сільської або селищної ради.
17. Який з наведених органів (посадових осіб) не має права розглядати  справи про адміністративні правопорушення:
1) Адміністративна комісія;
2) Дільничний інспектор;
3) Районні (міські)суди;
4) Прокурор району.
18. Хто з перерахованих осіб не належить до законних представників в адмінпроцесі?
1) Опікуни;
2) Батьки;
3) Усиновителі;
4) Адвокат.
19. Максимальний строк адміністративного затримання (крім виняткових випадків) встановлено не більше як:
1) 3 години;
2) одна доба;
3) три доби;
4) 2 години;
20. Широке розуміння адміністративного процесу передбачає:
1) Врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок застосування заходів адміністративного примусу, і насамперед адміністративних стягнень,
2) Врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок розгляду індивідуально-конкретних справ у сфері виконавчої діяльності органів державного управління,
3) Врегульований і нормами адміністративно-процесуального права порядок вирішення адміністративних справ адміністративними судами.
21. Визначте види адміністративних проваджень: 
1) Юридичні та неюридичні;
2) Установчі, правотворчі, правоохоронні, правонаділяючі,
3) конфліктні та неконфліктні,
4) виконавчі, заохочувальні, примусові
22. До юрисдикційних проваджень належать:
1) Дисциплінарні провадження,
2) Провадження по обробці та прийняттю нормативних актів
3) Реєстраційно-дозвільне провадження,
4) Провадження в справах про адміністративні правопорушення;
23. До звернень громадян не належить:
1) пропозиції,
2) Заява,
3) Скарга,
4) Службова записка.
36. Який термін встановлено для розгляду і вирішення звернення громадян:
1) Не більше одного місяця від дня їх надходження
2) Невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від їх надходження
3) Не більше сорока п'яти днів
4) Законодавством не встановлено
24. Адміністративне судочинство є однією із умов існування:
1) Правової держави
2) Тоталітарної держави
3) Демократичної. держави
4) Авторитарної держави
25. До системи адміністративних судів входять:
1) Місцеві адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди. Вищий адміністративний суд, Верховний суд України,
2) Місцеві адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд, Касаційний Суд України, Верховний суд України
3) Місцеві адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди. Вищий адміністративний суд, Верховний суд України, Конституційний Суд України.
26. Право на звернення до адміністративного суду реалізується шляхом подання:
1) Скарги, 
2) Заяви
3) адміністративного позову
4) позову. 
27. Послідовні етапи здійснення адміністративно-процесуальних дій: 
1) стадії адміністративних проваджень,
2) адміністративні процедури;
3) адміністративна юстиція,
4) процесуальна форма.
44. Специфіка адміністративних процесуальних відносин характеризується:
1) юридичною рівністю сторін;
2) ознаками влади і підпорядкування;
3) незалежн істю у вирішенню справи;
4) послідовністю виконання проваджень,
28. Адміністративне провадження розуміється як:
1) певна послідовність застосування адміністративно-процесуальних норм;
2) розкриття адміністративного проступку;
3) попередження вчинення правопорушень;
4) забезпечення оскарження рішень (постанов) суду, органів владних повноважень.
29. До адміністративних проваджень відноситься:
1) провадження по укладанню господарських договорів;
2) провадження про прийняття на роботу;
3) провадження по застосуванню заходів адміністративного примусу;
4) провадження, пов’язане з купівлею товарів у кредит.
30. Адміністративний процес це:
1) визначений законом порядок виконання умов адміністративного договору;
2) визначений законом порядок здійснення процесуальних дій по розгляду адміністративних справ:
3) визначений законом порядок здійснення обшуку;
4) визначені їй законом порядок звільнення працівників з роботи;
31. Справи про адміністративні правопорушення за загальним правилом розглядаються у строки:
1) однієї доби;
2) 15 діб;
3) одного місяця;
4) двох місяців.
32. Адміністративним судам України підвідомчі справи:
1) про дію чи бездіяльність органу владних повноважень;
2) про адміністративне правопорушення;
3) про злочини;
4) про відповідність нормативних актів Конституції України;
33. До державних службовців застосовується дисциплінарне стягнення у виді: 
1) застереження;
2) сувора догана;
3) службове розслідування 
4) припинення контракту.
34. Виконавче провадження не охоплює:
1) виконавчі листи, що видаються судами;
2) судові накази;
3) виконавчі листи нотаріусів; 
4) рішення Європейського суду з прав людини.
35. Сторони виконавчого провадження:
1) оцінювач і боржник,
2) державний виконавець і боржник;
3) стягувач і боржник;
4) боржник і кредитор.
36. За загальним правилом державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії протягом:
1) шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження,
2) одного року з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження,
3) двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, 
4) законодавство не встановлює.
37. До дозвільних проваджень не належить:
1) провадження з видачі дозволу на виробництво і використання вибухових речовин і вибухових матеріалів;
2) провадження з видачі дозволу на придбання, використання, перевезення, утилізацію і поховання отрутних, токсичних і сильнодіючих речовин:
3) провадження І видачі дозволу на виготовлення н одержання печаток і штампів;
4) провадження з видачі дозволу на прийняття спадщини. 
38. До об'єктів атестації не належить
1) торгівля спиртними і напоями
2) виробництво харчової продукції;
3) проведення досліджень (соціологічних, біологічних тощо); 
4) племінні тварини
39. Якого реєстру в Україні не існує?
1) Єдиний реєстр громадських формувань,
2) Єдиний державний  реєстр нормативно-правових актів
3) Спадковий реєстр
4) Тваринний реєстр
40. Підставою відкриття адміністративної справи у адміністративному судочинстві є:
1) звернення громадян з адміністративним позовом;
2) відомості у засобах масової інформації;
3) довідка по результатам перевірки господарської діяльності:
4) Рішення (постанова) органу владних повноважень.
Завдання 2. Таблиця 16

Вид адміністративного провадження

Цілі провадження

Учасники

Стадії

Завдання 3. Задача 20
Список використаних джерел 21
 

Задачі

Неповнолітнього Макарова (13 років) було затримано контролером у тролейбусі, коли хлопець пред'явив посвідчення інваліда, яке виявилося фальшивим (він виговив його сам за допомогою комп'ютерної техніки). Як кваліфікувати дії Макарова? Якими єправові наслідки скоєною правопорушення?