Ораторське мистецтво

Код роботи
— Г-9900077
Тип роботи
— Контрольна
Сторінок
— 15
Мова
— Українська
30

Зміст

Завдання №1
Проаналізуйте металогічну лексику (тропи): епітети, оксюморон, порівняння, метафори, уособлення, персоніфікації, алегорія, символи, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, перифраз, евфемізм, амфіболія. Наведіть приклади з юридичної практики
Завдання №2
Прийоми мовного маніпулювання. Прокоментуйте з прикладами прийом «ставка на хибний сором»
Завдання №3
Видатний український вчений, письменник, оратор, політичний та громадський діяч, професор риторики Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович (1681–1736) тлумачив риторику як унікальну сакральну науку про слово, вважав її ― царицею душі, ― княгинею мистецтва. Найважливішим завданням риторики Феофан Прокопович вважав навчити, як за допомогою засвоєного мистецтва слова відповідати на важливі питання життя та переконувати слухачів у правильності цих відповідей. Прокоментуйте твердження Ф.Прокоповича, що ― метою оратора є переконувати словом. Доведіть його слушність чи хибність.
Список використаної літератури