Субота, 01 травня 2010 03:55

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

Банки мають  право  створювати  банківські  об'єднання  таких типів:  банківська  корпорація,   банківська   холдингова   група, фінансова   холдингова   група.   Банки   можуть  бути  учасниками промислово-фінансових груп з  дотриманням  вимог  антимонопольного законодавства України.

Банківське об'єднання   створюється   за  попередньою  згодою Національного  банку  України  та  підлягає  державній  реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

Порядок отримання    дозволу    на   створення   банківського об'єднання та порядок  його  державної  реєстрації  встановлюються Національним банком України.

Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання. Учасники  банківського  об'єднання  перед  своєю  власною   назвою вказують назву банківського об'єднання.

Учасники банківського  об'єднання  можуть вийти з його складу із збереженням взаємних зобов'язань та дотриманням умов  укладених договорів з іншими суб'єктами господарювання.

Банківське об'єднання  зобов'язане  публікувати  в  офіційних друкованих виданнях — газеті «Урядовий кур'єр» або «Голос України» інформацію  про  створення  банківського  об'єднання за визначеною Національним банком України формою,  про  зміни  в  ньому  та  про припинення  його  діяльності,  а  також консолідовану звітність за обсягами та за формою, встановленими Національним банком України.

Учасники банківського об'єднання несуть  відповідальність  за зобов'язаннями  інших  його учасників відповідно до укладеного між ними договору.

Банківське об'єднання ліквідується за рішенням його учасників або  з  ініціативи  Національного банку України за рішенням суду у разі,  якщо діяльність такого банківського  об'єднання  суперечить
антимонопольному  законодавству  України  або  загрожує  інтересам вкладників банків чи стабільності банківської системи.  Ліквідація банківського  об'єднання  не  припиняє  діяльності  банків  — його учасників.

Банківська корпорація   —   це   юридична    особа    (банк), засновниками  та  акціонерами  якої  можуть  бути  виключно банки. Банківська корпорація створюється з метою  концентрації  капіталів
банків — учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності,  а також забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю.

Банківська корпорація  підлягає  реєстрації  у  Національному банку України і заноситься до Державного реєстру банків. Статутний капітал   банківської  корпорації  повинен  відповідати  загальним вимогам  Національного  банку  України  щодо  статутного  капіталу новостворюваного комерційного банку.

Вимоги Національного  банку  України щодо надання банківській корпорації ліцензій на виконання окремих  операцій  встановлюються на рівні загальних вимог для комерційних банків виходячи з розміру консолідованого капіталу.

Установчий договір  та  статут  корпорації   мають   включати  положення  щодо  забезпечення  виконання корпорацією та її членами своїх фінансових  зобов'язань  і  відповідальності  за  результати
сумісної  діяльності  з метою забезпечення інтересів кредиторів та вкладників.

Банки, що  увійшли  до  банківської   корпорації,   передають корпорації   повноваження   на   здійснення  окремих  операцій  та забезпечують    централізацію    виконання    окремих     функцій. Централізації в межах банківської корпорації підлягають:

  • виконання розрахунків як серед членів корпорації, так і за її межами;
  • операції на ринках грошей та капіталів;
  • встановлення та   ведення   кореспондентських   рахунків   (у національній та іноземних валютах);
  • моніторинг кредитних ризиків;
  • розробка та   прийняття   загальних  для  членів  банківської корпорації правил і процедур  виконання  операцій  та  внутрішньої звітності;
  • формування зовнішньої звітності;
  • внутрішній аудит.

Перелік централізованих   функцій  може  бути  розширений  за згодою банків  —  членів  корпорації.  Передача  повноважень  щодо централізованого  виконання  зазначених  вище  функцій від банків-членів до банківської корпорації повинна  бути  зафіксована  як  у статутах  банків  —  членів  корпорації,  так  і  в  статуті самої банківської корпорації.

Банківська корпорація виконує функції  розрахункового  центру для   банків   —  членів  корпорації  і  не  веде  безпосереднього обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб,  крім  банків
та  інших  фінансових  установ).  Усі  банки — члени  корпорації виконують свої розрахунки та платежі (як у національній,  так і  в іноземних  валютах)  виключно через свої кореспондентські рахунки,
відкриті  в  Національному  банку  України  або  безпосередньо   у банківській корпорації.

Банки, що увійшли до банківської корпорації,  зберігають свою юридичну  самостійність  у  межах,  обумовлених  їх  статутами  та статутом  банківської корпорації.  Банки,  що увійшли у банківську
корпорацію, не можуть входити до інших банківських об'єднань, крім як   за   згодою   корпорації  (виняток  —  участь  у  професійних асоціаціях,  створених  не  на  комерційних  засадах).  Банки,  що
увійшли   до   банківської   корпорації,   повинні  в  усіх  своїх документах,  укладених угодах тощо вказувати  свою  належність  до корпорації.

Назва банківської   корпорації   встановлюється  засновниками довільно з дотриманням вимог цього Закону.

Банківська холдингова група — це  банківське  об'єднання,  до складу якого входять виключно банки.

Материнському банку   банківської   холдингової   групи   має належати не менше 50 відсотків  акціонерного  (пайового)  капіталу або голосів кожного з інших учасників групи,  які є його дочірніми банками.

Дочірній банк не має  права  володіти  акціями  материнського банку.  У разі,  якщо дочірній банк набув право власності на акції материнського банку,  він зобов'язаний  відчужити  їх  у  місячний термін. 

Банківські холдингові  групи  дозволяється створювати лише за умови, що угода про їх створення передбачає покладання на головний банк  групи  додаткових  організаційних  функцій стосовно банків — членів  групи,  а  також  створення  системи  управління  спільною діяльністю.

Банківський нагляд   за  діяльністю  банківської  холдингової групи здійснюється на  індивідуальній  та  консолідованій  основі. Материнський  банк  зобов'язаний подавати консолідовано-фінансовий та статистичний звіти групи відповідно до вимог цього Закону.

Материнський банк банківської холдингової групи відповідає за зобов'язаннями  своїх  членів  у  межах  свого  внеску  в капіталі кожного з них,  якщо інше не передбачено законом  або  угодою  між
ними.

Фінансова холдингова   група  має  складатися  переважно  або виключно з установ,  що надають фінансові послуги,  причому  серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою установою.

Материнській компанії  має  належати  більше   50   відсотків акціонерного  (пайового)  капіталу  кожного з учасників фінансової холдингової групи.

Материнська компанія фінансової холдингової групи зобов'язана подавати    наглядовим    органам    консолідовано-фінансовий   та статистичний звіти групи відповідно до вимог цього Закону.

Материнська компанія   фінансової   холдингової   групи   при здійсненні своєї діяльності з управління та координації діяльності її  членів  на виконання законодавства і нормативно-правових актів
Національного банку України має право встановлювати правила,  що є обов'язковими для членів фінансової холдингової групи. Материнська компанія фінансової холдингової групи  відповідає за  зобов'язаннями  своїх  членів  у  межах свого внеску в капітал кожного з них,  якщо інше не передбачено законом  або  угодою  між ними.

З метою  захисту  та  представлення  інтересів  своїх членів, розвитку міжрегіональних  та  міжнародних  зв'язків,  забезпечення наукового   та  інформаційного  обміну  і  професійних  інтересів,
розробки рекомендацій  щодо  банківської  діяльності  банки  мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації.

Банківські спілки  та  асоціації  не  мають  права  займатися банківською  чи  підприємницькою  діяльністю  і  не  можуть   бути створені з метою отримання прибутку.

Асоціація (спілка)  банків  є договірним об'єднанням банків і не має права втручатися у діяльність  банків  —  членів  асоціації (спілки).