Понеділок, 10 травня 2010 11:35

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

 Оплата праці - це винагорода, що встановлюється попередньо в держав¬но-нормативному порядку або за угодою сторін трудового дого¬вору. Оплата праці повинна залежати від кількості і якості праці, її результатів, які мають кількісні і якісні показники.
До складу фонду заробітної плати включаються нараховані  підприємством, установою, організацією суми оплати праці в грошовій і натуральній формах за відпрацьований і невідпрацьований час, що стимулюють  доплати і надбавки, компенсаційні  виплати, зв'язані з режимом роботи й умовами праці, премії й одноразові заохочувальні виплати, а також виплати на харчування, житло, паливо, що носять регулярний характер.
Включенню у фонд заробітної плати, зокрема, підлягають:
1) Оплата за відпрацьований час
    Заробітна плата, нарахована працівникам по тарифних ставках і окладам за відпрацьований час.
    Заробітна плата, нарахована за виконану роботу працівникам за відрядними розцінками. У відсотках від виторгу від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг).
    Вартість продукції, виданої в порядку натуральної оплати
    Премії і винагороди, (включаючи вартість натуральних премій), що носять регулярний чи періодичний характер незалежно від джерел їхньої виплати.
    Стимулюючі доплати і надбавки до тарифних ставок і окладів (за професійну майстерність, сполучення професій і посад, допуск до державної таємниці і т.п.).
    Щомісячні чи щоквартальні винагороди (надбавки) за вислугу років, стаж роботи.
    Компенсаційні виплати, зв'язані з режимом роботи й умовами праці.
    Виплати, обумовлені районним регулюванням плати праці: по районних коефіцієнтах за роботу в пустельних, безводних місцевостях і у високогірних районах, процентні надбавки до заробітної плати за стаж роботи у важких умовах,  у прирівняних до них місцевостях і інших районах з важкими  природно-кліматичними умовами.
    Доплати за роботу в шкідливих чи небезпечних умовах  на важких роботах.
    Доплати за роботу в нічний час.
    Оплата роботи у вихідні і святкові дні.
    Оплата понаднормової роботи
    Оплата працівника за дні відпочинку (відгули), надані в зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації робіт, при підсумованому обліку робочого часу й в інших випадках, установлених законодавством.
    Доплати працівникам, постійно зайнятим на піднімальних роботах, за нормативний час їхнього пересування  в шахті (руднику) від стовбура до місця роботи і назад.
    Оплата праці кваліфікованих  робітників, керівників, фахівців підприємств і організацій, звільнених  від основної роботи і приваблюваних для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників.
    Комісійна винагорода, зокрема, штатним страховим агентам, штатним брокерам.
    Гонорар працівникам, що складаються в обліковому  складі працівників редакцій газет, журналів і інших засобів масової інформації.
    Оплата послуг працівників бухгалтерій за виконання мі письмових доручень працівників по перерахуванню страхових внесків  із заробітної плати.
    Оплата спеціальних перерв у роботі .
    Виплата різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших  підприємств і організацій, зі збереженням протягом визначеного терміну розмірів посадового окладу по попередньому місцеві  роботи.
    Виплата різниці в окладах при тимчасовому заступництві.
    Суми, нараховані за виконану роботу особам, притягнутим для роботи на підприємстві, відповідно до спеціальних договорів з державними організаціями (на надання робочої сили, наприклад, військовослужбовців) як видані безпосередньо цим обличчям, так і перераховані державним організаціям.
    Оплата праці осіб, прийнятих на роботу із сумісництва.   
    Оплата праці  працівників не облікового складу.
    Оплата праці осіб, що не складаються в обліковому складі працівників підприємства (організації) , за виконання  робіт з цивільних договорів, якщо розрахунки за виконану роботу виробляються підприємством з фізичними, а не юридичними особами. При цьому розмір засобів на оплату праці цих фізичних осіб визначається, виходячи за кошториси на виконання робіт (послуг) за цим договором і платіжними документами.
    Оплата послуг (гонорар) працівників не облікового складу  (за переклади, консультації, читання лекцій, виступ по радіо і телебаченню і т.д.)
2) Оплата за невідпрацьований час
    Оплата  щорічних і додаткових відпусток (без грошової компенсації за невикористану відпустку).
    Оплата додатково наданих за колективним договором (понад передбачений законодавством) відпусток працівникам.
    Оплата пільгових годин підлітків.
    Оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, що навчаються в освітніх установах.
    Оплата на період навчання працівників,  спрямованих на професійну  підготовку, підвищення чи кваліфікації навчання другим професіям.
    Оплата на період навчання працівників, спрямованих на професійну підготовку, підвищення чи кваліфікації навчання другим професіям.
    Оплата праці працівників, приваблюваних до виконання  державних чи суспільних обов'язків.
    Оплата, що зберігається за місцем основної роботи за працівниками, приваблюваними  на сільськогосподарські й інші роботи.
    Суми, виплачені за рахунок засобів підприємства, за не пророблений час працівникам, що вимушено працювали неповний робочий час з ініціативи адміністрації.
    Оплата працівникам-донорам за дні обстеження, здачі крові.
    Оплата простоїв не з вини працівника.
    Оплата за час змушеного прогулу.
3)     Одноразові  заохочувальні виплати
    Одноразові (разові) премії незалежно від джерел їхньої виплати.
    Винагорода за підсумками роботи за рік, річну винагороду за вислугу років (стаж роботи)
    Матеріальна допомога, надана  усім чи більшості працівників
    Додаткові виплати при наданні щорічної відпустки (понад нормальні відпускні суми відповідно до законодавства.).
    Грошова компенсація за невикористану відпустку.
    Вартість безкоштовно видаваних працівникам як заохочення чи акцій пільг по придбанню акцій.
    Інші одноразові заохочення, включаючи вартість подарунків.
4) Виплати на харчування, житло, паливо
    Вартість  безкоштовно наданих працівникам окремих галузей економіки харчування і продуктів (відповідно до законодавства).
    Оплата (повна чи часткова) вартості харчування в тому числі  в їдалень, буфетах, у виді талонів, надання його за пільговими цінами з чи безкоштовно ( понад передбачений законодавством).
    Вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей економіки (відповідно до законодавства) житла і комунальних чи послуг суми грошової компенсації за непредставлення їх безкоштовно.
    Засобу на відшкодування витрат працівників по оплаті житла (понад передбачений законодавством).
-   Вартість безкоштовно наданого працівникам палива.

Основними складовими фонду оплати праці на підприємстві є кількість працюючих, фонд основної заробітної плати, фонд додаткової заробітної плати.
Кількість працюючих на підприємстві є табельною величиною. Вона визначається за документами, які обліковують кількість праці працівників (табелі обліку робочого часу, первинні документи по обліку виробітку тощо).
Фонд основної заробітної плати складається з таких елементів: заробітна плата, нарахована за виконувану роботу з відрядних розцінок, тарифним ставкам, посадовим окладам; вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати працівникам відповідно до діючого законодавства; доплати до посадових окладів у розмірах, установлених чинним законодавством, за майстерність, за керівництво бригадами; професійні надбавки керівникам, фахівцям за високі чи досягнення за виконання особливо важливих завдань, за знання іноземної мови, за сполучення професій, розширення сфер діяльності, збільшення обсягу виконуваних робіт, за стаж роботи, вислугу років; доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством; і т.д.
Фонд додаткової оплати праці: надбавки, не передбачені законодавством, і понад розміри, установлених чинним законодавством; різноманітні премії; одноразові заохочення; винагороди за підсумками роботи за рік; оплата відпусток у частині відповідної частки їхньої заробітної плати, що нараховується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства; винагороди за вислугу років, стаж роботи не передбачені законодавством, і понад розміри передбачених законодавством; і т.д.
Таким чином, фонд оплати праці на підприємстві розраховується по формулі:
Фоп = (Фозп+Фдзп),
    Де Фозп – фонд основної заробітної плати
      Фозп – фонд додаткової заробітної плати.
Фонд основної заробітної плати залежить від системи оплати праці, яка прийнята на підприємстві.
При почасовій оплаті заробітної плати Фозп визначається по формулі:
Фозп = SUM(К * Ч * Тс),
Де К – кількість працюючих за почасовою системою оплати праці;
    Ч – відпрацьований працівниками час;
     Тс – тарифна ставка чи оклад
При відрядній системі оплати праці Фозп визначаться по формулі:
Фозп = SUM(К * О * Р),
    Де К – кількість працівників на даному виді роботи;
          О – обсяг виконаної роботи;
          Р – розцінка за одиницю виконаної роботи.