Вівторок, 03 травня 2011 17:15

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

ДОГОВІР     №321


на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

м. Невідоме                                                                         25»   квітня 2011р.

 
Невідома районна державна насіннєва інспекція, надалі ВИКОНАВЕЦЬ, в особі начальника Вискоякісної Алефтини Семенівни, що  діє на підставі Положення, з однієї сторони, та  приватне підприємство «НАсіннЯчко», надалі ЗАМОВНИК, в особі  директора Ойайяй Віктора Петровича, який діє на підставі  Статуту уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК зобов’язується передати проби  насіння  у власність ВИКОНАВЦЯ для аналізу насіння сільськогосподарських культур на посівні якості, а саме: на чистоту і  вологість.

1.2.Виконавець   бере на себе  зобов’язання виконати роботи згідно наказу Міністерства аграрної політики України від 25.06.2002 р. №169 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними насіннєвими інспекціями », а саме :
- визначення  вказаної  якості насіння;
- видача документа   про результати  проведеного аналізу

1.2. Термін виконання зазначених  робіт встановлений ДСТУ 4138-2002 та ДСТУ – 2240-93.

 2.      ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість виконаних робіт по визначенню посівних якостей насіння визначена наказом Якоїсьтам обласної державної  насіннєвої інспекції 15.01.2010 р. № 50 «Про затвердження розмірів плати за надання  платних послуг насіннєвою  інспекцією».

2.2. ЗАМОВНИК здійснює  оплату у розмірі 100% за виконання робіт згідно рахунка, виданого ВИКОНАВЦЕМ.

2.3 Оплата за виконані роботи по аналізу насіння здійснюється  ЗАМОВНИКОМ у національній валюті України безготівковим перерахуванням коштів на рахунок централізованої бухгалтерії Якоїсьтам обласної держаної насіннєвої інспекції протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання рахунка.

2.4. Після надходження коштів від ЗАМОВНИКА на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ та підписання акту про виконані  роботи , ВИКОНАВЕЦЬ  видає документ про результати виконаних робіт з аналізу якості насіння.

3. ПРАВА  ТА  ОБОВЯЗКИ  СТОРІН

3.1. Права та обов’язки ЗАМОВНИКА.

3.1.2. ЗАМОВНИК зобов’язаний відібрати проби насіння від партій, що підлягають аналізуванню  та оформити проби на аналіз та заповнити  акт відбору за установленою  формою і подати  відібрані проби на аналіз, але не пізніше як через дві доби з дня відбору проби.

3.3. Права та обов’язки ВИКОНАВЦЯ.

3.3.1.ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний при визначенні якості насіння дотримуватись вимог зазначених у ДСТУ 4138 – 2002.

3.3.2.ВИКОНАВЕЦЬ по закінченню аналізу зобов’язаний видати ЗАМОВНИКУ відповідний документ про результати виконаних робіт.

 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.За невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2.За несвоєчасний розрахунок за виконані послуги, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ на рахунок централізованої бухгалтерії Якоїсьтам обласної державної насіннєвої інспекції пеню від несплаченої суми в розмірі не нижче облікованої ставки НБУ, що діяла в період, за який здійснюються нарахування.

4.3.ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за відповідність і правильність документів та якість виконаних робіт по аналізу насіння згідно ДСТУ 4138-2002.

 5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 5.1. Всі питання та дії, що пов’язані з виконанням цього Договору, регулюються згідно діючого Законодавства України.

5.2.  Розбіжності та суперечки між сторонами, пов’язані з виконанням та розірванням цього Договору, вирішують шляхом проведення переговорів або  обміном листами.

5.3. Всі суперечки та розбіжності, які не вирішені за взаємною згодою сторін, розглядають у Господарському суді.

5.4. Всі зміни та доповнення до Договору повинні бути оформлені письмово за підписом обох сторін і є невід’ємною частиною цього договору.

 6. ФОРС - МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідності за невиконання умов Договору у випадку форс–мажорних обставин, а саме стихійного лиха, пожежі, припинення постачання електричної енергії, газу природного, тощо, що можуть перешкоджати повному або частковому виконанню умов Договору.

6.2. Сторона, для якої виконання договірних обов’язків стало неможливим під впливом певних обставин, повинна повідомити інші сторону про виникнення таких обставин, але не пізніше 5 днів після їх настання.

 7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання та діє до     ___  ___________20     р.  Якщо  за місяць  до закінчення  терміну дії даного договору  жодна із сторін не заявить про своє бажання розірвати договір,  цей договір  автоматично  продовжується на той самий термін на тих же умовах.

7.2. Договір припиняє свою дію у випадках:

- Закінчення строку, на який він був укладений.

- Припинення дії в односторонньому порядку, після попередження іншої сторони не менше, ніж за 2 (два) місяці.

- Взаємної згоди обох сторін  на його припинення.

- Прийняття рішення судовими органами.

- Ліквідація сторін.

7.3. Припинення дії Договору не звільняє ЗАМОВНИКА від повної сплати боргу за вже надані послуги.

8.      ІНШІ  УМОВИ

8.1. Договір складено у двох примірниках , що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

  
ВИКОНАВЕЦЬ :                                                                                                     ЗАМОВНИК  :

________________________________                                              ________________________________