Список літератури з обліку та аналізу основних засобів

 • Амірханов Е. Д. Аналіз технічного стану основних засобів, що застосовуються для побудови студії Інтернет телебачення  / Е. Д. Амірханов, В. І. Кравченко // Молодий вчений. - 2016. - № 6. - С. 191-194.
 • Безугла Ю. Є. Аналіз фінансування оновлення основних засобів підприємства за допомогою лізингу / Ю. Є. Безугла, О. А. Пісклова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2018. - № 10(3). - С. 9-14.
 • Белінська С. М. Аналітична оцінка доцільності проведення ремонту основних засобів будівельних підприємств  / С. М. Белінська, Н. М. Рябоконь. // Ефективна економіка. - 2017. - № 1.
 • Богданюк О. В. Особливості нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів у державному секторі України / О. В. Богданюк, Л. С. Бачинська // Молодий вчений. - 2017. - № 9. - С. 481-484.
 • Бондаренко Н. М. Організація внутрішньогосподарського контролю використання основних засобів на вітчизняних підприємствах та шляхи його вдосконалення  / Н. М. Бондаренко, Ю. К. Шачаніна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 23(3). - С. 119-122.
 • Бунда О. М. Моделювання процедур аналізу основних засобів підприємства  / О. М. Бунда, Л. І. Дудченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 3. - С. 59-67.
 • Височан О. О. Бухгалтерський облік основних засобів організацій небюджетного неприбуткового сектору економіки: бібліографічний аналіз / О. О. Височан // Проблеми системного підходу в економіці. - 2018. - Вип. 2. - С. 97-105.
 • Власюк Т. М. Основні засоби: організаційно-методичні аспекти формування облікової політики підприємства  / Т. М. Власюк, І. І. Юзюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2. - С. 197-206.
 • Гаврись М. О. Аналіз впливу факторів нестабільності на процеси відтворення основних засобів підприємств / М. О. Гаврись // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2014. - № 64. - С. 177-182.
 • Гарна С. О. Аналіз підходів до трактування економічної сутності та класифікації основних засобів  / С. О. Гарна // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Економічні науки. - 2013. - Вип. 152. - С. 288-292.
 • Горкавий В. К. Методологічні засади аналізу наявності і відтворення основних засобів / В. К. Горкавий, О. М. Карповець // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 3. - С. 79-86.
 • Горященко Ю. Г. Фінансовий аналіз стану основних засобів та джерела фінансування процесу їх відтворення / Ю. Г. Горященко // Інноваційна економіка. - 2013. - № 11. - С. 161-167.
 • Готра В. В. Удосконалення використання основних засобів з метою підвищення ефективності господарської діяльності  / В. В. Готра, В. В. Ріпич, А. В. Дячок // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 21(1). - С. 81-84.
 • Грабенко Л. О. Удосконалення етапів аналізу основних засобів у бюджетних установах [Електронний ресурс] / Л. О. Грабенко // Управління розвитком. - 2014. - № 3. - С. 6-8.
 • Гресь Н. Л. Інвентарний номер основного засобу: порядок присвоєння та використання  / Н. Л. Гресь, К. К. Недоступ // Облік і фінанси. - 2018. - № 1. - С. 39-44.
 • Грицишен Д. О. Моделювання процесу управління основними засобами будівельних підприємств на основі показників економічного аналізу / Д. О. Грицишен, В. В. Бондарчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 305-321.
 • Денисюк О. М. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на підприємствах машинобудівної галузі Вінницької області / О. М. Денисюк. // Ефективна економіка. - 2015. - № 9.
 • Долішня Т. І. Міжнародний досвід обліку основних засобів: порівняльний аспект  / Т. І. Долішня, І. Б. Медвідь // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 28(2). - С. 126-129.
 • Євтушенко О. А. Визначення стратегії фінансового забезпечення відтворення основних засобів машинобудівних підприємств  / О. А. Євтушенко // Нобелівський вісник. - 2017. - № 1. - С. 23–29.
 • Задорожний З. Бухгалтерський та управлінський облік спільної діяльності підприємств з використання основних засобів  / З. Задорожний, В. Орлова, С. Кафка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2018. - Вип. 2. - С. 84-93.
 • Ізмайлова О. О. Методичні аспекти аналізу поліпшення основних засобів підприємства / О. О. Ізмайлова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 27(1). - С. 215-218.
 • Кандиба К. О. Аналіз ефективності використання основних засобів / К. О. Кандиба // Управління розвитком. - 2014. - № 3. - С. 12-14.
 • Кафка С. М. Облік руху основних засобів / С. М. Кафка // Причорноморські економічні студії. - 2017. - Вип. 23. - С. 191-200.
 • Коба О. В. Відображення операцій з руху основних засобів бюджетних установ у відповідності з планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі  / О. В. Коба, С. Ю. Федоренко, О. О. Чубчик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 23(3). - С. 131-134.
 • Ковальчук Н. О. Аналіз стану основних засобів на підприємствах України / Н. О. Ковальчук, Т. А. Побіжан // Молодий вчений. - 2017. - № 10. - С. 910-914.
 • Коритний В. О. Шляхи вдосконалення документального забезпечення обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах / В. О. Коритний // Облік і фінанси. - 2018. - № 1. - С. 53-58.
 • Костюнік О. В. Економічний зміст та класифікація основних засобів / О. В. Костюнік, А. А. Наконечна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 21(1). - С. 177- 180 .
 • Крічка Н. М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів / Н. М. Крічка // Економіка та держава. - 2009. - № 6. - С. 73-75.
 • Крот Ю. М. Особливості аналізу ефективності придбання та використання основних засобів на підприємстві / Ю. М. Крот, А. А. Трубнікова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2012. - Вип. 31(1). - С. 180-184.
 • Крута Л. С. Аналіз ефективності використання основних засобів на сільськогосподарському підприємстві / Л. С. Крута, А. В. Хомюк // Управління розвитком. - 2014. - № 4. - С. 79-81.
 • Кулько-Лабинцева І. В. Аналіз структури основних засобів ПАТ "Мотор Січ”/ І. В. Кулько-Лабинцева // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 2. - С. 102-105.
 • Лазебник Л. Л. Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання / Л. Л. Лазебник // Економіка України. - 2018. - № 8. - С. 62-74.
 • Майдуда Г. С. Аналіз та оптимізація структури фінансових ресурсів для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств  / Г. С. Майдуда // Облік і фінанси. - 2015. - № 4. - С. 105-111.
 • Мікрюкова Л. Удосконалення методики аналізу ефективності використання основних засобів підприємства  / Л. Мікрюкова, Є. Гнатенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 1. - С. 11-15.
 • Могилова М. М. Інноваційно-диверсифікаційне відтворення основних засобів у забезпеченні стійкого розвитку сільського господарства і сільських територій / М. М. Могилова // Агросвіт. - 2018. - № 13. - С. 3-7.
 • Мулик Т. О. Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями / Т. О. Мулик, А. О. Цуркан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2018. - Вип. 29(2). - С. 173-177.
 • Одношевна О. Концепт управління процесом обліку основних засобів / О. Одношевна // Економіка природокористування і охорони довкілля. - 2017. - 2017. - С. 130-137.
 • Олійник Є. В. Аналіз впливу амортизації на динаміку відтворення основних засобів  / Є. В. Олійник // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(2). - С. 252-255.
 • Олійник Є. В. Удосконалення методики аналізу процесів відтворення основних засобів  / Є. В. Олійник // Економічний аналіз. - 2014. - Т. 18(2). - С. 195-200.
 • П’ясецька А. І. Аналіз проблематики бухгалтерського обліку основних засобів в Україні / А. І. П’ясецька // Управління розвитком. - 2013. - № 17. - С. 41-44.
 • Павленко О. П. Аналіз ефективності використання основних засобів в аграрних підприємствах / О. П. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 5. - С. 56-64.
 • Пархоменко О. П. Удосконалення бухгалтерського обліку наявності та руху основних засобів / О. П. Пархоменко // Інноваційна економіка. - 2013. - № 5. - С. 286-288.
 • Пилипів Н. І. Проблемні аспекти обліку витрат, які виникають у процесі експлуатації основних засобів будівельних підприємств  / Н. І. Пилипів, М. М. Матієшин // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2014. - Т. 19, Вип. 3(4). - С. 197-201.
 • Пирець Н.М Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку основних засобів  / Н. М. Пирець, Ю. А. Псюк // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 325-330.
 • Покиньчереда В. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами підприємства  / В. В. Покиньчереда // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 17. - С. 5-11.
 • Примуш Ю. С. Особливості обліку та аудиту основних засобів підприємства за міжнародними стандартами / Ю. С. Примуш, Є. П. Морозова, О. Ю. Хідько // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 11. - С. 242-245.
 • Прокопенко В. І. Економічна ефективність інноваційного відтворення основних засобів виробництва на машинобудівних підприємствах  / В. І. Прокопенко, В. С. Досужий // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2017. - № 4. - С. 135-142.
 • Пуйда Г. В. Прийняття рішень по вибору альтернативних форм оновлення та фінансування основних засобів / Г. В. Пуйда // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2014. - Т. 19, Вип. 3(2). - С. 190-193.
 • Радіонова Н. Й.  Організація внутрішньогосподарського контролю основних засобів на підприємствах України / Н. Й. Радіонова, О. В. Михайлюк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2018. - № 14. - С. 37-39.
 • Ражановська А. В. Аналіз ефективності використання основних засобів на прикладі машинобудівного підприємства ДНВП "Об’єднання Комунар" / А. В. Ражановська // Управління розвитком. - 2013. - № 21. - С. 39-42.
 • Рзаєв Д. О. Основні засоби підприємства: аспекти та аналіз ефективності використання  / Д. О. Рзаєв, С. Л. Рзаєва // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2015. - № 91. - С. 235-246.
 • Рябикіна К. Г. Визначення напрямів підвищення ефективності використання основних засобів на гірничо-збагачувальних підприємствах  / К. Г. Рябикіна // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. - 2017. - 2017. - С. 75-86.
 • Рябикіна Н. І. Обґрунтування механізму оцінювання використання основних засобів на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу / Н. І. Рябикіна // Бізнес Інформ. - 2018. - № 5. - С. 160-167.
 • Сірик М. В. Аналіз практики управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств  / М. В. Сірик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 23(2). - С. 102-106.
 • Слуцький Є. В. Використання електронних майданчиків для оцінки основних засобів за справедливою вартістю / Є. В. Слуцький // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2018. - Вип. 29(2). - С. 184-190.
 • Стратійчук В. М. Основні засоби та аналіз їх ефективності в бізнес–процесах підприємства  / В. М. Стратійчук, Н. М. Богацька // Молодий вчений. - 2013. - № 2(02). - С. 39-42.
 • Ткаченко Є. Аналіз основних засобів сільськогосподарських підприємств / Є. Ткаченко, О. Нікітін, М. Новосьолова // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 11(3). - С. 86-89.
 • Череп О. Г. Основні засоби промислових підприємств Запорізької області та проблеми їх використання  / О. Г. Череп, Д. В. Синьоока // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2017. - № 4. - С. 59-67.
 • Чуніхіна Т. С. Відтворення основних засобів та терміну корисного використання в межах стратегії розвитку підприємств / Т. С. Чуніхіна, А. М. Горлушко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19(1). - С. 79-83.
 • Шаповал В. А. Оновлення основних засобів гірничих підприємств: стратегія, фінансування, проектний підхід  / В. А. Шаповал, О. В. Горпинич // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 2. - С. 82-90.
 • Шарманська В. М. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання / В. М. Шарманська, В. В. Вітюк // Молодий вчений. - 2018. - № 1(1). - С. 550-552.
 • Шевченко М. Ю. Концепція життєвого циклу в методичних підходах формування амортизаційного фонду основних засобів  / М. Ю. Шевченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - № 46. - С. 192-196.
 • Шелудько Р. М. Ефективність використання основних засобів у сільськогосподарських підприємствах харківської області  / Р. М. Шелудько, Н. Л. Білоусько // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 3. - С. 42-46.
 • Шендригоренко М. Т. Облік і аудит вибуття основних засобів: проблемні питання та напрями їх вирішення  / М. Т. Шендригоренко // Торгівля і ринок України. - 2017. - № 2. - С. 97-102.
 • Шендригоренко М. Т. Основні засоби: проблемні аспекти визначення та організації документообігу на підприємствах  / М. Т. Шендригоренко, Ю. В. Яковенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 93-100.
 • Шкромида В.В. Аналіз основних засобів енергозбутового підприємства та їх вплив на фінансові результати господарювання / В.В. Шкромида, В.П. Терлецький // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2013. - Вип. 9(2). - С. 107-111.
 • Юрчишена Л. В. Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві  / Л. В. Юрчишена, С. М. Волинець. // Ефективна економіка. - 2011. - № 8.
 • Яворовенко Е. В. Структура основних засобів у бухалтерському обліку в Україні та за кордоном: аналіз та порівняння / Е. В. Яворовенко // Управління розвитком. - 2013. - № 20. - С. 88-90.
 • Яковишина Н. А. Теоретичні основи обліку основних засобів  / Н. А. Яковишина, К. А. Яковенко // Молодий вчений. - 2018. - № 5(2). - С. 779-782.